ALGEMENE VOORWAARDEN

I.C.C., Dennenlaan 4, 9471PH Zuidlaren, Werkadres in de Randstad: Koningslaan 31, 1405GJ Bussum.

Gedeponeerd bij de Kamer v. Koophandel voor Centraal Gelderland op 28 juli 1995 onder nummer 3307.

1 juli 2013

Artikel 1      Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Andere wederpartijen zijn: opdrachtgevers in de vorm van bedrijven en instellingen in welke juridische vorm dan ook in Nederland en daarbuiten.

Artikel 2      Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen I.C.C. en een opdrachtgever waarop I.C.C.  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3      Offertes:

De door I.C.C. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. I.C.C. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4       Uitvoering van de overeenkomst:

 1. I.C.C. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft I.C.C. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan I.C.C. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan I.C.C. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan I.C.C. zijn verstrekt, heeft I.C.C. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. I.C.C. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat I.C.C. is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan I.C.C. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5        Contractduur; uitvoeringstermijn:

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6        Wijziging van de overeenkomst:

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. I.C.C. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en /of kwalitatieve consequenties hebben, zal I.C.C. de opdrachtgever hieromtrent tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal I.C.C. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. In afwijking van lid 3 zal I.C.C. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7         Geheimhouding:

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig, en bij voorkeur schriftelijk, is medegedeeld.

Artikel 8         Intellectuele eigendommen:

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt I.C.C. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door I.C.C. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.C.C. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. I.C.C. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9          Opzegging:

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10        Ontbinding van de overeenkomst:

De vorderingen van I.C.C. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan I.C.C. ter kennis gekomen omstandigheden geven I.C.C. goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien I.C.C. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is I.C.C. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van I.C.C. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11            Overname consultants:

Indien opdrachtgever besluit tot overname van de betreffende consultant(s), is opdrachtgever aan I.C.C. een schadeloosstelling verschuldigd van ten minste twee bruto maandsalarissen van betreffende consultant(s) conform de aan hen aangeboden arbeidsovereenkomst tenzij anders overeengekomen. Tevens heeft opdrachtgever hierin een meldingsplicht alsmede een overgangstermijn van ten minste één maand na melding.

Artikel 12         Gebreken; klachttermijnen:

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan I.C.C.  Indien een klacht gegrond is, zal I.C.C. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal I.C.C. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13          Honorarium:

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en de direct benodigde en speciaal hiervoor aan te schaffen (kantoor)artikelen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van I.C.C. geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, onvoorziene uitgaven tot een maximum van 7% en reis- en verblijfkosten (inclusief de reistijd).
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten en declaraties periodiek (en in de regel per einde van de kalendermaand) in rekening worden gebracht.
 6. Indien I.C.C. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is I.C.C. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: I.C.C. mag stijgingen in bijvoorbeeld de lonen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 7. Indien de verhoging meer dan 7% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 14          Betaling:

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:

– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van I.C.C.,

– of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening van I.C.C. te Bussum.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 8 %.

2.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15           Incassokosten:

1.  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De staffel van Rapport Voorwerk II is in deze situatie van toepassing (http://pvu.nl/index.php?page=196&lang=1)

Indien I.C.C. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

2.  De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16          Aansprakelijkheid:

 1. De projectmanager c.q. consultant van ICC zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de projectmanager c.q. consultant opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting daar geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door de projectmanager c.q. consultant geleverde dienst.
 2. De maximale aansprakelijkheid van I.C.C. c.q. haar projectmanager c.q. consultant(s), voor zover deze door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane maximale uitkering dan wel beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
 3. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan de projectmanager c.q. consultant ter beschikking gestelde gegevens, opdrachtdoelstellingen en opdrachtomschrijving. De  projectmanager c.q. consultant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 4. De projectmanager c.q. consultant is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de projectmanager c.q. consultant toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de projectmanager c.q. consultant.
 6. De aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is uitgesloten. Het betreft hier de afwijkende aansprakelijkheidslimiet voor personenschade t.o.v. zaakschade en zuiver de vermogensschade als stagnatieschade, winstderving, etc..
 7. De projectmanager c.q. consultant is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan dan wel het gevolg zijn van terrorisme en/of sabotage met terroristisch oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/of biologische stoffen.
 8. De projectmanager c.q. consultant is niet aansprakelijk voor cyberrisico’s waarbij via een (communicatie)netwerk, zoals bijvoorbeeld internet, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, denial of services, verspreiden van computervirussen, etc..
 9. Op basis van het grondwettelijk recht van vrije meningsuiting is de projectmanager c.q. consultant verplicht zaken te melden die naar zijn mening noodzakelijk dan wel zinvol zijn om te melden. Dit met inachtneming van hetgeen is geschreven in Artikel 7.

Artikel 17            Overmacht:

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan I.C.C. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van I.C.C., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van I.C.C.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan I.C.C. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. I.C.C. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat I.C.C. haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van I.C.C. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door I.C.C. niet mogelijk is langer duurt dan twee weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien I.C.C. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18         Geschilbeslechting:

1.  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. I.C.C. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

2.  De opdrachtgever heeft het recht gedurende één maand nadat I.C.C. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19          Toepasselijk recht:

Op elke overeenkomst tussen I.C.C. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20          Wijziging van de voorwaarden:

I.C.C. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. I.C.C. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

-o0o-